POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl  prowadzony jest przez Firmę NAILS & LASHES Monika Urbańska z siedzibą w Bydgoszczy, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszcz, NIP: 558-161-31-48, Regon 093016632.
 • Zawartość sklepu internetowego  http://indigonailsbydgoszcz.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 • Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 • Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.
 • Wszystkie produkty sprzedawane na sklepie http://indigonailsbydgoszcz.pl są do użytku profesjonalnego.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
 • Do zakupów w sklepie internetowym http://indigonailsbydgoszcz.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego http://indigonailsbydgoszcz.pl. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
 • Przyjęcie przez sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
 • Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
 • Firma http://indigonailsbydgoszcz.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
 • Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
 • Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym http://indigonailsbydgoszcz.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.  Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone Potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 • Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl wystawia dokument sprzedaży - (rachunek). W przypadku potrzeby wystawienia rachunku na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia rachunku. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia rachunku jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy NAILS & LASHES Monika Urbańska do wystawienia rachunku na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Ze względu na to ,że szanujemy prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej i sklepu internetowego https://www.indigonailsbydgoszcz.pl.

Przedstawiona poniżej Polityka prywatności opisuje zasady na jakich zbieramy i przetwarzamy dane osobowe naszych Użytkowników.

§ 1Dane osobowe

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, przez Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych Użytkowników Nails & Lashes Monika Urbańska , 85-212 Bydgoszcz , ul. Dolina 29 , NIP: 558-161-31-48 , REGON : 093016632.

§ 3. Zbieranie danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane są przez nas podczas:

1) dokonywania zapisów na newsletter,

2) zakładania konta w Serwisie

3) składania zamówień (przy Użytkownikach nieposiadających konta w Serwisie)

2. Podczas dokonywania zapisów na newsletter zbierane są przez nas dane osobowe takie jak : adres email.

3. Podczas wypełniania formularza rejestracji Konta zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wystawienia FV;

4. Podczas składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta w Serwisie zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru.

§ 4. Cel gromadzenia danych osobowych

1. Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.

2. Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:

o    zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;

o    zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;

o    rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie internetowym;

o    dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;

o    prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

o    kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon;

3. Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:

o    zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej;

o    zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;

o    rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;

o    dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;

o    prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;

o    kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników - przez e-mail oraz telefon;

§ 5. Powierzanie przetwarzania i Udostępnianie danych osobowych

1. Zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

2. Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

§ 6. Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzaniem danych

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

3. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

4. W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-3 Użytkownik powinien skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem: kontakt@indigonailsbydgoszcz.pl lub listownie na adres siedziby Administratora podany w §2.

5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§ 7 . Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających stronę internetową https://www.indigonailsbydgoszcz.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik).

Na stronie internetowej https://www.indigonailsbydgoszcz.pl używamy własnych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu: utrzymywania koszyka i sesji Użytkownika; zapamiętania wersji językowej oraz kraju dostawy; zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas przyszedł); zapamiętania danych wpisanych w formularzu zamówienia – forma dostawy i płatności, adres dostawy i adres do faktury; zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień sortowania, czy pokazywać mu ponownie jakieś komunikaty itp.

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google:https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki korzystania z Google Analytics Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies [p1]

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Traking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newsletteru, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronie https://www.indigonailsbydgoszcz.pl.

DANE OSOBOWE

 • Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób.
 • Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu zamówienia.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 • Zamówienia realizujemy po otrzymaniu płatności lub po wybraniu opcji za pobraniem - płatność przy odbiorze.
 • przyjmujemy również wpłaty dokonane na przelewem bankowy na nasze konto.

Przelew na konto 
Nasze dane do płatności:

Nr konta:   

Płatności za Pokazy / Warsztaty / Szkolenia / Doszkolenia:

NAILS & LASHES Monika Urbańska
24 2490 0005 0000 4600 4035 1121

Płatności za zamówienia w sklepie internetowym:

NAILS & LASHES Monika Urbańska

39 2490 0005 0000 4500 2423 0567

 

 • Płacąc przelewem na nasze konto obniżasz koszty transakcji i skracasz czas realizacji zamówienia.
 • Koniecznie w tytule płatności wpisz numer zamówienia.
 • Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.

RABATY
Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji systemu rabatowego bez podania przyczyn i odrębnego informowania klientów o wprowadzonych zmianach. Aktualny system rabatowy znajduje się w regulaminie sklepu, w części RABATY.
Jeśli nie zgadzasz się z aktualnym systemem rabatowym, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl

CENY WYSYŁKI
Do każdego zakupionego towaru, niezależnie od ceny, należy doliczyć koszty wysyłki. Wyjątek stanowią zamówienia spełniające warunki przesyłek gratisowych. Dostawa towaru odbywa się poprzez firmę kurierską DPD. Zamówienia realizujemy na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. 

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 • Wszelkie regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminie Firmy kurierskiej DPD.
 • W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.
 • Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na kosmetyki w najkrótszym możliwym terminie od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.
 • W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.

ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW

 1. Wszystkie produkty są oryginalne i mają aktualną datę ważności.
 2. Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
Sklep internetowy http://indigonailsbydgoszcz.pl prezentuje aktualną i pełną ofertę producentów. Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów nietypowych lub artykułów właśnie wycofanych z produkcji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.

REKLAMACJE I GWARANCJE

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać drogą mailową bądz użyc formularza kontaktowego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). 

Nie przyjmujemy zwrotów wynikających z braku umiejętności użytkowania produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach http://indigonailsbydgoszcz.pl chronione są prawami autorskimi.
 2. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Marek: NAILS & LASHES Monika Urbańska, Indigo Nails Lab jest zabronione.
 3. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez http://indigonailsbydgoszcz.pl tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zastrzega sobie prawo do: 

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
 • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

Wypełnienie arkusza(y) z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Firmę NAILS & LASHES Monika Urbańska. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Firma NAILS & LASHES Monika Urbańska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.